CONDICIONS DE COMPRA

CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web ampamontagut.cat

Els dominis www.afamontagut.cat amb tots els subdominis pertanyen a AMPA ESCOLA MONTAGUT, NIF: G 60847274 amb domicili a Vilafranca del Penedès, carrer Amàlia Soler,169 08720 (Barcelona).

Per a qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 890 32 22, , o enviant un correu electrònic a info@ampamontagut.cat

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la resta de normativa d’aplicació, AMPA ESCOLA MONTAGUT informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga en línia de AMPA ESCOLA MONTAGUT, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web ampamontagut.cat

Utilitzant el lloc web ampamontagut.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Declaració de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web ampamontagut.cat té per objecte la venda de productes relacionats amb les activitats de l’escola Montagut. Les característiques dels mateixos apareixen reectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada article que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català i castellà.

Aquestes condicions poden ser modicades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

COMANDES

El realitzar una comanda en ampamontagut.cat equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web ampamontagut.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlids. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El realitzar una comanda a través de ampamontagut.cat garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes en ampamontagut.cat.

PAGAMENT

AMPA ESCOLA MONTAGUT ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament amb targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades condencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat bancària corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identicar possibles errors en les dades facilitades al realitzar de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

AMPA MONTAGUT es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari / client pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzat, des Ampa Montagut ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint-li la opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) . Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal.

Ampa Montagut es reserva el dret de modicar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en ampamontagut.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com si vols comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació que fa a la compra en línia, pots fer-ho a través de la pàgina de Contacte del portal .

Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb AMPA ESCOLA MONTAGUT mitjançant correu electrònic dirigits a INFO@AMPAMONTAGUT.CAT, amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que es procedirà al reintegrament de l’import total de la compra.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un defecte en la mercaderia rebuda, el client ha de comunicar a Ampa Montagut en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i / o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Aquest dret de desistiment no s’aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal ampamontagut.cat que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

RESPONSABILITAT

Ampa Montagut no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modicacions realitzades als productes pels proveïdors. Ampa Montagut no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagi estat previsible per Ampa Montagut o si la seva eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement.

Ampa Montagut no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Ampa Montagut per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotograes, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de Ampa Montagut als que pugui accedir són propietat exclusiva de Ampa Montagut . L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modicar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de Ampa Montagut .

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Ampa Montagut les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria

0
El meu cistell